Kalibrering

Vi utfører kalibrering av lydmålere, målemikrofoner, lydkalibratorer, akselerometer, bankemaskiner, referanselydskilder.

Norsonic kalibreringslaboratorium - NCL

Norsonic kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk akkreditering i samsvar med NS-EN ISO/IEC 17025 til å utføre kalibrering av måleutstyr for akustiske størrelser. Norsk akkreditering har etablert gjensidige avtaler med tilsvarende organisasjoner i mer en 40 land gjennom International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) som sikrer bred internasjonal aksept for målinger utført ved et akkreditert laboratorium. Felles akkrediteringskrav sikrer at kravene som stilles er de samme i hvert land.

Som Norges eneste akkrediterte kalibreringslaboratorium for akustiske størrelser utfører vi kalibrering av

  • Lydmålere
  • Målemikrofoner
  • Lydkalibratorer
  • Akselerometer
  • Bankemaskiner
  • Referanselydkilder

Vi tilbyr periodisk kontroll av slikt utstyr og utsteder samsvarserklæringer med aktuelle nasjonale og internasjonale produktstandarder.

Laboratoriet utfører også tjenester som ikke er omfattet av akkrediteringsomfanget som verifikasjon av bankemaskiner for bygningsakustiske formål.

Norsonic Kalibreringslaboratorium utfører kalibrering av lydmåleutstyr fra de fleste leverandører.
Laboratoriets akkrediterte måleevne er angitt i laboratoriets akkrediteringsdokument, se CAL022.

Akkrediteringsbevis Norsonic AS

Hvordan vi kalibrerer

Bestill kalibrering